Medlem af HUSET Holstebro

Bliv medlem af HUSET Holstebro og støt medborgerhuset for alle. Et personligt medlemskab koster 150 kr., mens prisen for foreninger er 250 kr.

Vil du høre mere? Kom forbi kontoret, send os en mail på huset@holstebroaktivitetscenter.dk eller ring til os på 97414933

Nedenstående tegning af Thor, der svinger hammeren, viser det aktuelle medlemstal på 350. Vi vil gerne op på 500 og høre klokken ringe!

Thor hænger på gangen ud for Caféen. Her kan du følge med i medlemstallet udvikling op mod de 500.

HUSETs Café er åben for alle

Alle er velkomne!

Følg os på Instagram

Her kan du se endnu flere billeder og film fra de mange aktiviteter i HUSET.

Følg os på Facebook

Her kan du se mere til livet og hverdagen i HUSET.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

HUSET Holstebro indkalder hermed til ordinær generalforsamling fredag d. 17. marts kl. 13 i Salen, Danmarksgade 13A.

Medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

 

Generalforsamling

Fredag den 17. marts 2023 kl. 13.00 i Salen

DAGSORDEN


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

 

3. Godkendelse af regnskab

 

4. Tilpasning af vedtægter
Som en følge af bestyrelsens udviklingsplan fra april 2022 er stedets formål blevet præciseret, og der er indkommet forslag til et nyt navn. Nedenstående blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 8. december 2022. Herefter afventer en endelig vedtagelse på den ordinære generalforsamling.

På den baggrund indstilles, at vedtægterne tilpasses med følgende ændringer: 

 • ”Holstebro Aktivitetscenter” ændres til ”Huset Holstebro” i § 1
  Sammen med ændringen fra center til hus udgår betegnelsen ”centerleder”.

 

 • Husets formål præciseres under § 2, således:

§ 2, Husets formål:

Stk. 1. 
At skabe rammerne for, at borgerne kan dyrke oplysning, kreative aktiviteter og kulturelle interesser i brugerdrevne fællesskaber, hvor alle kan bidrage med deres ideer til gensidig glæde og samfundsnytte – på den måde, der fremme social bæredygtighed.

Stk. 2.                
At være et alternativ til andre fritidstilbud i Holstebro Kommune.

 

 • Der tilføjes ”håndsoprækning” i § 8, stk. 8, således:

  Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning.
  Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.


Se forslag til nye vedtægter i sin helhed i nedenstående bilag: Udkast til nye vedtægter.4. Behandling af indkomne forslag

5. Fastsættelse af minimumskontingent for det kommende kalenderår

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende er på valg:                  Arne Quistgaard (modtager genvalg.)

Karin Nedergaard Kristensen.


7. Valg af 2 suppleanter (1-årig periode)
 

8. Valg af 1 statsautoriseret revisor (1-årig periode)
På valg er:        Revisionsfirmaet Krøyer Pedersen.

 

9. Valg af 2 forvaltningsrevisorer
På valg er:        Leif Borg Andersen
                           Jørgen Holmberg

10. Valg af 1 forvaltningsrevisorsuppleant (1-årig periode)
På valg er:        Anna-Lise Lisberg

 

11. Eventuelt.
 

Udkast til nye vedtægter

Vedtægter for

HUSET Holstebro

§ 1                       Navn og hjemsted:

Stk. 1.                 HUSET Holstebro (i daglig tale: Huset) er en forening med hjemsted i Holstebro Kommune.

Stk. 2.                 HUSET har til huse i bygninger stillet til rådighed af Holstebro Kommune.

 

§ 2                       Husets formål:

Stk. 1.                 At skabe rammerne for, at borgerne kan dyrke oplysning, kreative aktiviteter og kulturelle interesser i brugerdrevne fællesskaber, hvor alle kan bidrage med deres ideer til gensidig glæde og samfundsnytte – på en måde, der fremme social bæredygtighed.

Stk. 2.                 At være et alternativ til andre fritidstilbud i Holstebro Kommune.

 

§ 3                       Medlemmer:

Stk. 1.                 Medlemmer er HUSETs støttemedlemmer. Medlemmer kan være aktive eller passive.

Stk. 2.                 Medlemmer betaler et årligt kontingent for medlemskabet. Minimumsbeløbet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Stk. 3.                 Kontingentet skal være betalt senest 8 dage før generalforsamlingen, for at medlemmet har stemmeret på generalforsamlingen.

 

§ 4                       Brugere:

Stk. 1.                 Brugere er de personer m.v., der ønsker at gøre brug af HUSETs aktiviteter. Brugerne har taleret, men ikke stemmeret på HUSETs generalforsamling.

Stk. 2.                 Brugerbetaling fastsættes af bestyrelsen.

 

§ 5                       Aktiviteter:

Stk. 1.                 Efter aftale med HUSETs daglige ledelse organiserer og styrer brugerne selv deres aktiviteter efter retningslinjer, godkendt af bestyrelsen og under ansvar over for den daglige ledelse og bestyrelse.

Stk. 2.                 For hver aktivitet skal der være en aktivitetsleder, som forestår kontakten til ledelsen.

 

 

§ 6                       Økonomi, regnskab og revision:

Stk. 1.                 Midler til HUSETs drift tilvejebringes ved bidrag fra virksomheder, organisationer, fonde, private og ved tilskud fra det offentlige.

Stk. 2.                 Eventuelle indtægter fra Husets daglige virke, herunder fra salg af egen produktion, skal udelukkende bedrage til at HUSET økonomisk kan hvile i sig selv.

Stk. 3.                 Driftsmidler (kontanter og værdipapirer) skal, bortset fra den nødvendige kassebeholdning, anbringes i pengeinstitut.

Stk. 4.                 Husets regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 5.                 Huset har en forvaltningsrevision, som vælges på generalforsamlingen hvert år.

Stk. 6.                 Årsregnskabet revideres af den på generalforsamlingen hvert år valgte statsautoriserede revisor.

 

§ 7                       Tegningsregler og hæftelse:

Stk. 1.                 HUSET tegnes udadtil ved underskrift af HUSETs formand og 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes HUSET af den samlede bestyrelse.

Stk. 2.                 Intet medlem eller bestyrelsesmedlem hæfter personligt for de forpligtigelser, der påhviler HUSET.

 

§ 8                       Generalforsamlingen:

Stk. 1.                 Generalforsamlingen er HUSETs øverste myndighed.

Stk. 2.                 Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved annoncering i den lokale dagspresse og opslag i HUSET.

Stk. 3.                 Generalforsamlingen udgøres af medlemmer, brugere af HUSET samt Holstebro Kommunes repræsentanter i bestyrelsen.

Stk. 4.                 Stemmeberettiget på generalforsamlingen er de i § 3, stk. 1. nævnte medlemmer. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Stk. 5.                 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab
 4. Fastansættelse af minimumskontingent for det kommende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af statsautoriseret revisor
 9. Valg af 2 forvaltningsrevisorer
 10. Valg af 1 forvaltningsrevisorsuppleant
 11. Eventuelt

Stk. 6.                 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag fremlægges på kontoret og er tilgængelige for ethvert medlem senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7.                 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk. 8.                 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.

§ 9                       Ekstraordinær generalforsamling:

Stk. 1.                 Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt 3 bestyrelsesmedlemmer eller de af Holstebro Kommune udpegede bestyrelsesmedlemmer alene fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom over for formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk. 2.                 Indkaldelsesfristen for den ekstraordinære generalforsamling er 2 uger.

 

§ 10                     Husets ledelse:

Stk. 1.                 HUSET ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer. Af de generalforsamlingsvalgte er 2 medlemmer på valg i ulige år og 3 medlemmer er på valg i lige år.                                                                                                                                   Bestyrelsen har følgende sammensætning:                                    

 • 5 repræsentanter, valgt af HUSETs medlemmer
 • 2 medlemmer udpeget af Byrådet i Holstebro Kommune.                                            

Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og må ikke være ude af rådighed over deres bo.

Stk. 2.                 Bestyrelsen vælger af deres midte 1 formand og 1 næstformand.

Stk. 3.                 Samtlige bestyrelsesposter er ulønnede.

Stk. 4.                 Valgperioden for de af byrådet udpegede medlemmer følger Byrådets valgperiode.        For øvrige bestyrelsesmedlemmer er valgperioden 2 år, for suppleanter 1 år.

Stk. 5.                 Bestyrelsen har den overordnede, administrative og økonomiske ledelse af Huset.

Stk. 6.                 Bestyrelsen holder møde, minimum 6 gange årligt efter en forud fastlagt mødeplan.

Stk. 7.                 Bestyrelsen afgør selv formen for indkaldelsen til bestyrelsesmøder.

Stk. 8.                 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 9.                 I bestyrelsesanliggender træffes afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er formandens stemme udslagsgivende. I dennes fravær næstformandens.

Stk. 10.               Over bestyrelsens forhandlinger og beslutning føres en protokol.

Stk. 11.               Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

§ 11                     HUSETs administration og daglige ledelse:

Stk. 1.                 Bestyrelsen ansætter en daglig leder til at forestå HUSETs regnskab og økonomi samt den daglige administration og ledelse. Den daglige leder har ansvaret for, at HUSET drives på forsvarlig vis.

Stk. 2.                 Lønnet personale ansættes af den daglige leder efter retningslinjer fastsat af bestyrelsen.

 

§ 12                     Vedtægtsændringer og opløsning:

Stk. 1.                 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk. 2.                 Beslutning om vedtægtsændringer og beslutning om Husets opløsning træffes af generalforsamlingen med et kvalificeret flertal på ¾ af de mødte stemmeberettigede på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 15 dages mellemrum.

Stk. 3.                 Forudsat Byrådet i Holstebro Kommunes godkendelse træder vedtægtsændringer i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

Stk. 4.                 Opløses HUSET, tilfalder aktiver efter den opløsende generalforsamlings beslutning tilsvarende foreninger, der angiver at have et formål, der svarer til vedtægternes § 2.

Stk. 5.                 Beslutninger, der træffes i henhold til denne paragraf, skal være gyldig, godkendes af Byrådet i Holstebro Kommune.

 

§ 13                     Godkendelse:

Stk. 1.                 nærværende vedtægt vil være at forelægge Byrådet i Holstebro Kommune til godkendelse.

 

§ 14                     Datering:

Stk. 1.                 Således vedtaget på HUSETs ekstraordinære generalforsamling den 8. december 2022 og endelig vedtaget på HUSETs ordinære generalforsamling den 17. marts 2023.

HUSET har mistet et bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem Bjarne Jeppesen døde 7. februar 2023, kun 69 år gammel

Vi modtog beskeden om Bjarnes død med tungt hjerte. Bjarne var en ildsjæl og en glædespreder iblandt os – en mand med hjertet på rette sted. Han havde sin gang i HUSET i mange år og blev formelt valgt til bestyrelsen i 2022.

Fra naturens hånd var Bjarne både kunstner, gøgler og eventmager. Med sit store hjerte for kulturlivet i Holstebro var han et naturligt og særdeles stort aktiv for HUSET. Han kom med de skæve og farverige ideer og supplerede den øvrige bestyrelse fortrinligt. Han var en éner og derfor ikke let at erstatte.

Jeg tænker tilbage på et godt samarbejde med Bjarne. Han sørgede altid for, at det foregik i en munter og opløftet stemning. En af Bjarnes mest bemærkelsesværdige kvaliteter var hans lune og humor. Hans entré kunne være syngende, andre gange gående på knæene ind i bestyrelseslokalet. Bjarne gav i virkeligheden meget af sig selv for at skabe glæde omkring sig. Hans barnlige glæde var smittende.

 

Bjarne var en ’verdensborger’ fra Holstebro, der kunne sin opera. Han var et sammensat og talentfuldt menneske, som også havde ladet sig danne udefra.


I HUSET vil vi mindes Bjarne med glæde og taknemmelighed.
Vi vil mindes hans humør og sjove gimmicks, der fik os til at smile.
Vi vil savne Bjarne i bestyrelsen, i sponsorudvalget og på keramikholdet, hvor han var fast deltager.

Vi vil ære Bjarnes minde med smil!

 

Lise Østermark

Formand for bestyrelsen
HUSET Holstebro

Kursus i coverlock

Foredragsrække med 10 spændende foredrag

Køb alle 10 foredrag til 600 kr. eller enkeltvis til 85 kr. per gang (fås også som gavekort)

Læs om alle foredrag under Aktiviteter - Foredrag. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________